Audioguide app

Timeline

1600
október 24 1600

1600. október 24.

A lécfalvi országgyűlés az udvarhelyi vár újjáépítésére kötelezi a közszékelyeket.
1603
július 17 1603

1603. július 17.

Brassó mellet életét veszti az Udvarhelyen született Székely Mózes, Erdély egyetlen székely származású fejedelme.
1606
január 1 1606

1606

Egyesül a szűcs és a szabó céh Udvarhelyen.
1610
január 1 1610

1610

A besztercei országgyűlés kiutasítja a „pápás papokat” Udvarhelyről.
1611
június 1 1611

1611 nyara

„Háborús idő” miatt az udvarhelyiek a várban laknak.
1612
január 1 1612

1612

Némethi Gergely udvarhelyszéki kapitány segítségével a reformátusok elfoglalják a Szent Miklós-hegyi plébániatemplomot a katolikusoktól.
1613
január 1 1613

1613

Lakatos – kardcsiszár céh alakul Udvarhelyen. Szopos Imre a város bírója.
február 11 1613

1613. február 11

Báthori Gábor óvva inti az Udvarhely lakóit, hogy az üresedésben lévő papi állásban, „nehogy pápás papot vigyenek”, hanem református prédikátort fogadjanak.
június 15 1613

1613. június 15

A fazekasmesterek függő pecséttel megerősített kiváltságlevelet nyernek Báthori Gábor fejedelemtől.
október 1 1613

1613. október

A tatárok elől a városiak és sokan Udvarhelyszékből is a várba „szorulnak”. Gondtalanságból leég a Botos utca (ma Kossuth utca) egy része.
1614
január 1 1614

1614

Bethlen Gábor fejedelem meghagyja és parancsolja, hogy se katolikus pap, se barát ne járjon Udvarhelyre keresztelni, temetni, gyóntatni, misézni, se más ceremóniát végezni.
1620
január 1 1620

1620. január

Felmérés (leltár) készül az udvarhelyi vár állapotáról.
augusztus 21 1620

1620. augusztus 21

Bethlen István Erdély helytartója utasítja Udvarhelyszék tisztjeit, hogy a várost jogaiban tartsák meg.
1623
január 13 1623

1623. január 13

Bethlen Gábor fejedelem Székelyudvarhelynek adott kiváltságlevelében kötelezi a városban lakó nemeseket és jobbágyokat, akik a város piacáról élnek, hogy minden közterhet a polgárokkal együtt viseljenek. Udvarhelyszék tisztjei a piac jövedelméből részt ne kívánjanak. A városi polgárok ügyeit a városi bíró és esküdtjei ítéljék.
1628
november 28 1628

1628. november 28.

Megszűnik a szűcs-szabó vegyes céh. Bethlen Gábor fejedelem a szűcsöknek szabályzatot adományoz.
1630
január 1 1630

1630

Brandenburgi Katalin fejedelemasszony bizottságot küld Udvarhelyre és elrendeli, hogy közös erővel építsenek a reformátusoknak templomot és papi lakot. Mészáros céh alakul Udvarhelyen. Fogarasi Lukács a városi bíró.
1633
június 1 1633

1633 nyara

Elkészül a református templom és a Szent Miklós-hegyi templomot visszaadják a katolikusoknak. Szabó György a városi bíró.
1646
március 28 1646

1646. március 28

Egyezségre lépnek a város katolikus és református hívei (a bíróság egyik esztendőben a katolikusoké másik esztendőben a reformátusoké, a tanácsnak fele katolikus fele református, a város jövedelméből mindkét felekezet „egyaránt éltetik”).
1652
január 1 1652

1652

A városban visszatért jezsuiták újra működtetik az általuk alapított iskolát.
1661
október 1 1661

1661. október

A török – tatár csapatok, Ali basa bosszúhadjárata során, kifosztják a várost és felégetik. A hadjárat áldozata lett az udvarhelyi vár, a református templom, a Jézus kápolna és a Szent Miklós-hegyi katolikus templom is.