Audioguide app

Timeline próba

Timeline

1333

1333 – 1334

Udvarhely („Vduorhel”, „Oduorhel”) első írásos említése a pápai tizedjegyzékben. István nevű papja („Stephanus sacerdos”) 7 régi banálist fizet a pápai tizedbe.
1357

Székely nemzeti gyűlés („congregatio”) Udvarhelyen.
1485

1485. augusztus 12.

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán Medgyesen kiadott oklevelében említik először Udvarhelyt városként („Opido Wdwarhel”).
1485

1485. augusztus 17.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen.
1492

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán a domonkos rendházat (kolostort) megerősíti, várkastéllyá építteti át.
1492

1492. szeptember 23.

Báthori István országbíró, erdélyi vajda és székely ispán a székely nemzeti gyűlésében ítélkezik Udvarhelyt (Sepsiszentgyörgy jogállásáról dönt).
1497

Oklevélben is említik a domonkos rend Székelyudvarhelyen levő rendházát.
1505

1505. november 23.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyt, amelyen elhatározzák egy állandó fellebbviteli törvényszék felállítását.
1507

1507. február 1.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyt, Bethlenfalvi Péter széki bíró és Vágási Imre széki kapitány elnökletével.
1516

1516. október 14.

Székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen („in oppido Wdwarhel) Túróczi Miklós erdélyi alvajda és székely alispán jelenlétében.
1526

1526-1528

Elkészül az a középkori kéziratos könyv (szerzője Nyujtódi András), amelyet Székelyudvarhelyi Kódex néven tart számon a szakirodalom.
1553

1553 körül

Megszületik Udvarhelyen Székely Mózes, Erdély egyetlen székely származású fejedelme.
1555

1555. április

Összeül a székely nemzeti gyűlés Udvarhelyen. Rendszerezik az ősi és az újabb keletű székely szokásjogot, létrehozva a legrészletesebb székely joggyűjteményt.
1557

1557. november 30.

Izabella királyné nyílt levelében minden adótól és rovataltól mentesíti a várost, kivéve a török szultánnak fizetendő adót.
1558

1558. október 8.

Izabella királyné újabb kiváltságlevelet ad a városnak.
1558

1558. november 10.

Izabella királyné harmadik kiváltságlevelével Udvarhely mezővárost kiveszi a szék hatósága alól és lakóit saját „királybírájuk” ítélete alá helyezi.
1562

1562. április 1.

A Székely Antal által bujtogatott székelység Udvarhelyen a székely nemzeti gyűlésben általános fölkelést hirdet. A sereg vezetésére Pálfalvi Nagy Györgyöt, hadnagyokká pedig Gyepesi Ambrust és Bán Andrást választják.
1562

1562. július

A székely felkelés vérbe fojtása után II. János király (János Zsigmond), a székelyek féken tartására, a meglévő vár és kolostorépületek felhasználásával megkezdi a Székelytámadt vár felépítését Udvarhelyen. Az építkezést Pekri […]
1562

1562. október

Móré Gábor a Székelytámadt vár várnagya („Castellanus noui castri nostri Zekeltamad”).
1563

Országgyűlési rendelkezés értelmében az udvarhelyi katolikusok és reformátusok közösen használják a Szent Miklós-hegyi templomot.
1564

1564. június 17.

II. János király megerősíti Udvarhely kiváltságait és felszólítja a városban állomásozó katonákat, hogy a polgárokat ne háborgassák.
1564

1564-1567

Losonczi Bánffy Pál az udvarhelyi vár kapitánya.
1566

Hadiszemlét tartanak Udvarhely városában.
1567

1567-1571

Telegdi Mihály az udvarhelyi Székelytámadt vár kapitánya.
1568

1568. február 3.

II. János király Udvarhelyen a Székelytámadt várban tartózkodik és megparancsolja a vár kapitányának Telegdi Mihálynak, hogy a szék protestáns papjait védelmezze.
1571

1571. február 7.

II. János király a Jézus-kápolna közelében elterülő Gyárosfalvát Udvarhelyhez csatolja, kivéve azokat a szántóföldeket, amelyek már előbb az udvarhelyi várhoz voltak csatolva.
1572

1572. július 24.

Fazekascéh alakul Udvarhelyen.
1574

1574. december 21.

Báthori István erdélyi vajda elrendeli, hogy az Udvarhely városában lakó nemesek a közterheket a város többi lakósaival egyenlően hordozzák.
1577

Vargacéh alakul Udvarhelyen.
1577

1577. február 25.

Báthori Kristóf vajda Udvarhely várában kelt levelében a városhoz csatolja a várhoz tartozott Szentimrefalvát.
1579

Szűcscéh alakul Udvarhelyen.
1580

1580-1583

Bánffy Farkas az udvarhelyi vár kapitánya.
1584

1584. március 15.

Tímár – vargacéh alakul Udvarhelyen.
1585

1585. január 21.

Báthori Zsigmond erdélyi vajda Bodoni Balázs várkapitánynak meghagyja, hogy Udvarhely városát borbeviteli szabadságában tartsa meg, és ne gátolja.
1590

1590. szeptember 26.

Osztopáni Perneszi István az udvarhelyi vár kapitánya.
1592

1592. karácsonya

Jezsuita szerzetes érkezik a városban Mediomintanus János személyében.
1594

1594. június 20.

Mindszenthy Benedek az udvarhelyi vár kapitánya, aki rendbe hozatja az egykori domonkosok várbeli templomát. Itt kezdik el működésüket a jezsuita paterek.
1599

1599. október vége

A Székelytámadt várban tölti utolsó éjszakáját meggyilkolása előtt, a sellenberki ütközetből menekülő Báthory András fejedelem.
1599

1599. november

A közszékelyek udvarhelyi várat, mint az elnyomás jelképét kifosztják és lerombolják.
1600

A városban többségbe került katolikusok kiszorítják a Szent Miklós-hegyi templomból a reformátusokat.
1600

1600. október 24.

A lécfalvi országgyűlés az udvarhelyi vár újjáépítésére kötelezi a közszékelyeket.